• هزینه تمدید
 • سهمیه لیست فعال
 • دوره لیست
 • اعتبار لیست برتر
 • اعتبار طبقه بندی شده رایگان
 • اعتبار طبقه بندی شده برتر
 • سهمیه مقاله
 • اعتبار مقاله حق بیمه
 • انتخاب چندگانه
 • به روز رسانی های زنده
شخصی
رایگان
 • سهمیه لیست فعال
  2
 • دوره لیست
  7 روز
 • اعتبار لیست برتر
 • اعتبار طبقه بندی شده رایگان
 • اعتبار طبقه بندی شده برتر
  0
 • سهمیه مقاله
 • اعتبار مقاله حق بیمه
 • انتخاب چندگانه
  3
 • به روز رسانی های زنده
  فعال
فروشنده
شرکتی
 • ماهانه 90 تومان
 • سالانه 900 تومان
 • سهمیه لیست فعال
  60
 • دوره لیست
  نامحدود
 • اعتبار لیست برتر
 • اعتبار طبقه بندی شده رایگان
 • اعتبار طبقه بندی شده برتر
  100
 • سهمیه مقاله
 • اعتبار مقاله حق بیمه
 • انتخاب چندگانه
  10
 • به روز رسانی های زنده
محبوب
فروشنده
پروژه ای
 • ماهانه 19 تومان
 • سالانه 900 تومان
 • سهمیه لیست فعال
  300
 • دوره لیست
  نامحدود
 • اعتبار لیست برتر
 • اعتبار طبقه بندی شده رایگان
 • اعتبار طبقه بندی شده برتر
  400
 • سهمیه مقاله
 • اعتبار مقاله حق بیمه
 • انتخاب چندگانه
  50
 • به روز رسانی های زنده
  فعال